I.
 Thêm hoặc sửa mối quan hệ ghép nối giữa SKU  hàng hóa và SKU gian hàng

Bước thứ 1:  Ấn Chỉnh sửaBước thứ 2: Ấn Thêm ghếp nối SKU gian hàng>chọn gian hàng>chọn sản phẩm>ấn Động ý
II. Xóa mối quan hệ ghép nối giữa SKU  hàng hóa và SKU gian hàng


Bước thứ 1:  Ấn Chỉnh sửaBước thứ 2: Ấn biểu tượng thùng rác>ấn Lưu