Làm thế nào để đăng sản phẩm thủ công?

Bạn có thể thêm sản phẩm trên danh mục Hộp nháp, Đang tải lên, Tải lên thất bại, Sản phẩm online.
B
ước sau đây lấy danh mục Sản phẩm online làm ví du.
Bước thứ nhất: bấm +thêm sản phẩm, bạn sẽ chuyển vào trang chỉnh sửa sản phẩm.
Bước thứ hai: sau khi chỉnh sửa thông tin sản phẩm, bấm lưu&tải lên thì sẽ đăng bán sản phẩm. Nếu bạn còn chưa muốn đăng bán tạm thời thì có thể bấm lưu vào hộp nháp, sản phẩm sẽ nằm ở hộp nháp.