Nếu bạn đăng một sản phẩm mới trên seller center bên sàn, bạn phải bấm nút đồng bộ sản phẩm thủ công> đồng bộ toàn bộ sản phẩm, sản phẩm mới mới được đồng bộ về BigSeller.