Trước khi sửa tồn kho online, đề nghị đồng bộ sản phẩm từng một trước, có thể kiểm tra tồn kho chính xác theo thời gian thực.

Bước thứ nhất: Bước thứ 2: nhập vào số lượng> nhấp vào đồng ý