Cách thứ nhất: ẩn từng một 


 

Cách thứ 2: ẩn hàng loạt

 

Chọn sản phẩm muốn ẩn> nhấp vào Ẩn