Bạn có thể vào mô-đun Nhập kho thủ công/ Xuất kho thủ công, tạo phiếu nhập kho/ phiếu xuất kho, tăng thêm/ giảm thiểu tồn kho. 

Làm thế nào để tạo phiếu nhập kho?

Làm thế nào để tạo phiếu xuất kho?