Phần mềm BigSeller sẽ tự động đồng bộ đơn hàng sau mỗi 30 phút. Bạn ấn vào nút đồng bộ đơn hàng có thể đồng bộ đơn hàng theo thời gian thực. Lưu ý:
Sau khi cấp quyền gian hàng đã quá hạn, hệ thống sẽ không thể đồng bộ đơn hàng của gian hàng. Bạn có thể đồng bộ lại với hệ thống sau khi cấp quyền lại.