Cách thứ nhất: hoàn nguyên từng một Cách thứ nhất: hoàn nguyên hàng loạt 


Tích chọn đơn hàng > ấn vào hoàn nguyên