Hỗ trợ xuất file đơn hàng trong mục sau đây: tất cả, chờ xử lý, chờ in, đang giao hàng và tạm giữ. 

Ấn vào xuất, sau đó ấn vào tải xuống.