Cài đặt > Cài đặt đơn hàng > Cài đặt địa chỉ > Cài đặt địa chỉ mặc định > chọn địa chỉ

Sau khi cài đặt thành công, địa chỉ đó sẽ áp dụng cho địa chỉ pickup và sẽ hiển thị trên phiếu giao hàng.