Khi động bộ đơn hàng, nếu phát hiện có đơn hàng đã được quét giao hàng thành công, hệ thống sễ chuyển đơn hàng này sang đang giao hàng và khấu trừ số lượng tồn kho.