เมื่อทำการซิงค์คำสั่งซื้อ หากพบว่ามีการสแกนและจัดส่งคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว 
เราจะย้ายคำสั่งซื้อไปยังที่จัดส่งแล้วโดยอัตโนมัติและหักสินค้าคงคลัง