Nếu người mua cần sửa đổi sản phẩm, bạn có thể thay đổi thủ công mối quan hệ ghép nối của sản phẩm trong đơn hàng. Lưu ý rằng bạn nên chọn chỉ có hiệu lực cho đơn hàng hiện tại khi thay đổi. Làm thế nào để thêm hoặc thay đổi mối quan hệ ghép nối cho các sản phẩm có trong đơn hàng?