คุณสามารถเข้าสู่โมดูลManual Stock-In / Manual Stock-Out เพิ่ม /ลดสินค้าคงคลัง

จะสร้างรายการ Stock-In ได้อย่างไร

จะสร้างรายการ Stock-Outได้อย่างไร