1. ภาพรวม

นโยบายเกี่ยวกับสถานะยอดเงินคงเหลือในบัญชีร้านค้า TikTok Shop มีวัตถุประสงค์เพื่อ
--สร้างสภาพแวดล้อมการเลือกซื้อสินค้าที่ดีและน่าเชื่อถือบน TikTok Shop และ
มอบประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้
--ผู้ขายทุกคนที่เสนอขายสินค้าผ่าน TikTok Shop จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้
นโยบายของ TikTok Shop มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายจึงมีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าตนเองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันของเรา

2. ขอบเขตข้อกำหนดยอดคงเหลือในบัญชี

TikTok Shop กำหนดให้ผู้ขายหลีกเลี่ยงยอดติดลบคงเหลือในบัญชี ซึ่งหมายความว่าผู้ขายจะต้องรักษายอดในบัญชีให้มากกว่าศูนย์บาทเพื่อให้บัญชีของท่านเป็นบวกอยู่เสมอ
ยอดติดลบคงเหลือในบัญชี จะเกิดขึ้นเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีของผู้ขาย TikTok Shop มีค่าต่ำกว่าศูนย์บาท ซึ่งหมายความว่าผู้ขายอาจมีค่าธรรมเนียมคงค้างกับ TikTok Shop

3. บทลงโทษ


TikTok Shop จะตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของผู้ขายทุกรายอย่างต่อเนื่อง และจะส่งข้อความเตือนถึงผู้ขายที่มียอดคงเหลือติดลบให้เพิ่มเงินเข้าบัญชี เราอาจดำเนินมาตรการบังคับใช้กับบัญชีของผู้ขายที่เราพบว่าละเมิดนโยบายยอดคงเหลือติดลบของผู้ขายใน TikTok Shop ตามนโยบายยอดคงเหลือติดลบของผู้ขายใน TikTok Shop นี้ และอาจดำเนินมาตรการบังคับใช้กับผู้ขายรายดังกล่าวตามนโยบายในการประเมินประสิทธิภาพของผู้ขายใน TikTok Shop และข้อกำหนดในการใช้บริการสำหรับผู้ขายของเรา

บทลงโทษรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้

--การออกข้อความเตือนอย่างเป็นทางการ
--การระงับสิทธิพิเศษในการลงรายการสินค้า
--การเพิกถอนสิทธิประโยชน์ของผู้ขายเป็นการชั่วคราวหรือถาวร (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 3.3)
--การยกเลิกหรือเพิกถอนโปรโมชั่นและ/หรือเงินอุดหนุนใด ๆ ที่เสนอให้แก่ผู้ขาย
--การระงับการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Affiliates และงานกิจกรรมอื่น ๆ ของผู้ขายเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
--การระงับการเข้าถึง TikTok Shop เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
--การระงับฟังก์ชันการถอนเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีของผู้ขาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 3.1)
--การหักเงินจากยอดคงเหลือที่ระงับไว้ที่มีอยู่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 3.2.1)
--การใช้ระยะการชำระยอดเงินนานพิเศษกับร้านค้าของผู้ขาย (ไทย)
--การปิดใช้งานบัญชีของผู้ขาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 3.4)
--การดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ขาย

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการลงโทษ ผู้ขายอาจถูกขอให้แก้ไขยอดคงเหลือติดลบผ่านการโอนเงินแบบออฟไลน์หรือวิธีการอื่น ๆ
นอกจากนี้ หากผู้ขายละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น TikTok Shop สงวนสิทธิ์ในการรายงานต่อหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม TikTok Shop สงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบัญชีของผู้ขายหรือพฤติกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดยอดคงเหลือติดลบบนแพลตฟอร์มแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

3.1 การระงับยอดคงเหลือ

หากผู้ขายมี (1) มียอดคงเหลือในบัญชีติดลบเป็นเวลา 10 วันติดต่อกัน และ (2) ยอดคงเหลือในบัญชีโดยเฉลี่ยติดลบในช่วงเวลา 7 วันก่อนหน้านี้ ซึ่งมีจำนวนเกิน 3,200 บาท (หรือ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ยึดตามจำนวนที่น้อยกว่าตามสกุลเงินของผู้ขาย) TikTok Shop อาจระงับเมนูการถอนเงินจากบัญชีของผู้ขาย
เมนูการถอนเงินของผู้ขายจะช่วยให้ผู้ขายสามารถถอนยอดการขายจากธุรกรรมบน TikTok Shop ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้
หากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ในขณะที่ TikTok Shop ระงับบัญชีการถอนเงินไว้ และรายได้จากการขาย (หรือเงินอื่นใด) ถึงเวลาครบกำหนดชำระให้แก่ผู้ขาย TikTok Shop อาจระงับเงินดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่ายอดคงเหลือจะไม่ติดลบ
การตัดสินนี้สามารถดำเนินการได้ตามดุลยพินิจของ TikTok Shop แต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า แม้ว่า TikTok Shop จะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่มีการจำกัดบัญชีของท่านก็ตาม

3.2.1 การหักเงิน


หากผู้ขายมียอดคงเหลือติดลบเป็นเวลานานกว่า 20 วันติดต่อกัน แพลตฟอร์มอาจหักเงินที่มีอยู่จากเงินใด ๆ ที่ครบกำหนดชำระ หรือที่อาจครบกำหนดชำระให้แก่ผู้ขาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายได้จากการขายใด ๆ) เพื่อแก้ไขยอดคงเหลือติดลบ โดยก่อนหน้านี้ ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน Seller Center ให้เติมเงินเข้าบัญชีของตนเพื่อแก้ไขยอดคงเหลือติดลบ

3.3 การระงับสิทธิประโยชน์ของผู้ขาย

หากผู้ขายมียอดคงเหลือติดลบมากกว่า 3,200 บาท (หรือ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ยึดตามจำนวนที่น้อยกว่า) สิทธิประโยชน์บางอย่างจะถูกจำกัดสำหรับผู้ขายดังนี้

3.4 การปิดใช้งานบัญชี

TikTok Shop อาจปิดใช้งานบัญชีของผู้ขายหาก
ยอดคงเหลือติดลบและไม่ได้รับการแก้ไขนานเกิน 30 วัน และ
ยอดคงเหลือติดลบโดยเฉลี่ยในช่วงเจ็ดวันก่อนหน้าเกิน 3,200 บาท (หรือ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ยึดตามจำนวนที่น้อยกว่า)

4.  การอุทธรณ์
TikTok Shop จะคืนสิทธิประโยชน์ของผู้ขายที่ถูกเพิกถอนไป ยกเลิกการระงับฟังก์ชันการถอนเงิน และจะชำระเงินที่ถูกระงับต่าง ๆ เมื่อยอดคงเหลือติดลบได้รับการแก้ไขแล้วเท่านั้น หากผู้ขายเชื่อว่าตนถูกดำเนินการลงโทษโดยไม่ได้มีความผิดจริง หรือสามารถแสดงหลักฐานว่ายอดคงเหลือติดลบจะได้รับการแก้ไขใน 30 วันตามปฏิทิน ผู้ขายสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่าน Seller Center ได้โดยการสร้างตั๋ว จากนั้น TikTok Shop จะตรวจสอบในกรณีดังกล่าวและดำเนินการแก้ไขหากจำเป็น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยื่นอุทธรณ์ที่หลักเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพผู้ขาย (ไทย)
หมายเหตุสำคัญ: การยื่นอุทธรณ์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าคำร้องของผู้ขายจะเป็นผลสำเร็จ แต่การยื่นอุทธรณ์จะเป็นการรับรองว่า TikTok Shop จะตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาเอกสารหรือคำอธิบายเพิ่มเติมจากผู้ขาย