1. ภาพรวม

1.1 บทนํา
แนวทางการควบคุมคําสั่งซื้อปลอมของ TikTok Shop ได้ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้งดังนี้:
--การสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อสินค้าที่ดีบน TikTok Shop
--การมอบประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้
ผู้ขายทุกรายที่นําเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายผ่าน TikTok Shop จะต้องดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้

1.2 ขอบเขต
แนวทางการควบคุมคําสั่งซื้อปลอมของ TikTok Shop ของเรามีผลบังคับใช้กับผู้ขาย ผู้ซื้อ และคําสั่งซื้อทั้งหมดที่วางบนร้านค้า TikTok
โดยแนวทางปฏิบัติในหน้านี้จะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ผู้ขายควรตรวจสอบหน้านี้เป็นประจําเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฉบับปัจจุบันของเรา

2. คําสั่งซื้อปลอม
คำสั่งซื้อปลอม คือ คำสั่งซื้อสินค้า หรือบริการบน TikTok Shop ที่ไม่ได้กระทำโดยผู้ซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย คำสั่งซื้อปลอมสามารถดำเนินการโดยผู้ขายเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรเพื่อเพิ่มผลการดำเนินงานยอดขาย เช่น จำนวนคำสั่งซื้อ การให้คะแนนร้านค้า การรีวิวสินค้า ฯลฯ หรือใช้บริการแพลตฟอร์มของเราในทางที่ผิด
TikTok Shop ควบคุมคําสั่งซื้อปลอมเพื่อป้องกันไม่ให้บริการของเราถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดโดยผู้ขายที่ฉ้อโกง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งซื้อปลอมเป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มของเรา โดยการทําให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดคิดว่าผู้ขายน่าเชื่อถือ สิ่งนี้ทําให้ผู้ขายที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจัดหาสินค้าและบริการที่แท้จริงไม่ได้รับความยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความไว้วางใจของลูกค้าและประสบการณ์การซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ของเรา

2.1 พฤติกรรมสร้างคําสั่งซื้อปลอม
--พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งซื้อปลอม มีดังนี้
--คำสั่งซื้อที่ดำเนินการสั่งโดยผู้ขาย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย
--ข้อมูลการติดตามโลจิสติกส์ของคําสั่งซื้อไม่ตรงกับที่อยู่ในการจัดส่ง
--หมายเลขการติดตามของคําสั่งซื้อไม่ถูกต้องหรือเป็นของปลอม
--ผู้ซื้อรายเดียวหรือกลุ่มผู้ซื้อมักจะซื้อสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันจํานวนมากจากผู้ขาย
--รีวิวผลิตภัณฑ์ของผู้ขายไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ตรงกับรายการผลิตภัณฑ์
--พฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผลอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการขายหรือใช้บริการของแพลตฟอร์มของเราในทางที่ผิด

3. การดําเนินการบังคับใช้หากมีพฤติกรรมสร้างคำสั่งซื้อปลอม
หากเราพบผู้ขายที่ละเมิดแนวทางในการควบคุมคำสั่งซื้อปลอมนี้ จะมีการดำเนินการบังคับใช้กฎระเบียบกับบัญชีของผู้ขายดังกล่าวและบัญชีที่เชื่อมโยงที่มีหรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องในพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ โดยเป็นไปตามนโยบายในการประเมินประสิทธิภาพของผู้ขายใน TikTok Shop และข้อกำหนดในการใช้บริการสำหรับผู้ขาย ผู้ขายควรทราบว่าการกระทําผิดซ้ำ ๆ จะส่งผลให้ได้รับบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น
การดำเนินการบังคับใช้กฎระเบียบอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้
--การออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ
--การหยุด หรือการลบรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง
--การระงับสิทธิพิเศษในการลงรายการสินค้า
--การลบยอดขายปลอม และรีวิวของสินค้า
--การกู้คืนความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมการสั่งซื้อปลอมหรือการใช้บัตรกำนัลหรือเงินอุดหนุนในทางที่ผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง--การสูญเสียทางการเงิน หรือประสิทธิภาพ และต้นทุนการดำเนินงานของการสืบสวนที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการสอบสวนที่เกี่ยวข้องจะถูกจำกัดไว้ที่สูงสุด 200 เหรียญสหรัฐสำหรับการละเมิดในแต่ละครั้ง
--การใช้มาตรการควบคุมยอดการเข้าชมเป็นการชั่วคราว หรือถาวร
--การใช้ขีดจำกัดปริมาณการสั่งซื้อเป็นการชั่วคราว หรือถาวร
--การเพิกถอนสิทธิประโยชน์ของผู้ขายเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
--การระงับการลงทะเบียน Affiliate ของผู้ขายและการเข้าร่วมในแคมเปญของแพลตฟอร์มเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
--การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึง TikTok Shop เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
--การระงับยอดการขายชั่วคราวหรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ขาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 4)
--การยกเลิกหรือเพิกถอนโปรโมชั่นหรือเงินอุดหนุนใด ๆ ที่เสนอให้แก่ผู้ขาย
--การปิดใช้งานบัญชีของผู้ขาย
--การเริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ขาย
--การรายงานผู้ขายต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดี (TikTok Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลบัญชีที่จำเป็นแก่หน่วยงานกำกับดูแล)
TikTok Shop ยังขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานผู้ขายที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นต่อหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม TikTok Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีหรือพฤติกรรมของผู้ขาย ซึ่งส่งผลให้มีการสั่งซื้อปลอมบนแพลตฟอร์มให้แก่เจ้าหน้าที่โดยไม่แจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า
ผู้ขายควรทราบว่าอาจมีการใช้บทลงโทษหลายประการกับตน หากบัญชีผู้ขายถูกระงับหรือถูกจำกัด TikTok Shop จะส่งประกาศถึงคุณโดยระบุเหตุผลของการระงับหรือการจำกัดดังกล่าว

4. การระงับยอดคงเหลือ
นอกเหนือจากสิทธิ์ของ TikTok Shop ที่ระบุไว้ข้างต้น หากเราเชื่อได้อย่างมีเหตุผลว่าผู้ขายได้ทำการละเมิดนโยบายนี้หรือนโยบายใดๆ ของ TikTok Shop หรือข้อกำหนดการให้บริการสำหรับผู้ค้าของเราอย่างร้ายแรง ยอดเงินใดๆ ที่ครบกำหนดหรืออาจถึงกำหนดให้ผู้ขาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายได้จากการขาย) (รวมเรียกว่า "ยอดคงเหลือ") อาจถูกระงับชั่วคราวหรือถาวรจากผู้ขาย การตัดสินใจนี้สามารถทำได้ตามดุลยพินิจของ TikTok Shop แต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า 
การระงับยอดคงเหลือดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเป็นเวลา:
(a) 90 วันตามปฏิทิน นับจากวันที่ TikTok Shop แจ้งการระงับ หรือ
(b) สิ้นสุดการดำเนินการตรวจสอบของ TikTok Shop เกี่ยวกับการละเมิดที่น่าสงสัยของผู้ขาย
หาก TikTok Shop พิจารณา (ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล) ว่าการที่ผู้ขายนั้นฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือนโยบายของ TikTok Shopโดยทำให้ TikTok Shop, ผู้ซื้อ, หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ได้รับความสูญเสียหรือเสียหาย รวมถึงต้นทุนการดำเนินงานของการสอบสวนที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายอาจต้องชดเชยยอดเงินคงเหลือของ TikTok Shop และ/หรือผู้ซื้อที่ได้รับผลกระทบหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขายอาจยื่นข้อโต้แย้งต่อการดําเนินการบังคับใช้นี้ตามข้อ 5 ด้านล่าง หากโต้แย้งสำเร็จ TikTok Shop จะคืนเงินให้กับผู้ขาย

5. การอุทธรณ์
หากผู้ขายถูกสงสัยว่าละเมิดนโยบายนี้ ผู้ขายอาจได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล และการแจ้งเตือนการละเมิดใน Seller Center
หากผู้ขายเชื่อว่ามีการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อพวกเขาโดยผิดพลาด ผู้ขายอาจยื่นอุทธรณ์ผ่านศูนย์ผู้ขายโดยแจ้งข้อร้องเรียน จากนั้น TikTok Shop จะตรวจสอบกรณีและดําเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม
แนวทางการอุทธรณ์มีดังต่อไปนี้:
ผู้ขายสามารถยื่นอุทธรณ์ได้สูงสุดสองครั้งต่อหนึ่งข้อกล่าวหา
--การยื่นอุทธรณ์ครั้งแรกสามารถทําได้ภายใน 30 วันนับจากการบังคับใช้ของเรา
--การยื่นอุทธรณ์ครั้งที่สองสามารถยื่นได้ภายใน 15 วันนับจากการปฏิเสธการยื่นอุทธรณ์ครั้งแรก
--หากการอุทธรณ์ของผู้ขายประสบความสําเร็จ TikTok Shopจะลบบทลงโทษใด ๆ ที่ออกและคืนเอกสิทธิ์ที่ถอนออก
--หากผู้ขายไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถมอบเอกสารที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องได้ อุทธรณ์นั้นจะถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จ
--การตัดสินใจทั้งหมดที่ทําโดย TikTok Shop จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ TikTok Shop แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินใจถือเป็นที่สิ้นสุดหลังจากการอุทธรณ์ครั้งที่สองถูกปฏิเสธ
--การอุทธรณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากกําหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่ถือเป็นการอุทธรณ์ที่ถูกต้องและจะไม่ได้รับการตรวจสอบโดย TikTok Shop
--ในบางกรณี จะไม่สามารถโต้แย้งการละเมิดบางอย่างได้ กรณีดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ TikTok แต่เพียงผู้เดียวและอาจบังคับใช้ตามระดับความรุนแรงของการกระทำของผู้ขาย

โปรดทราบว่าในระหว่างการสืบสวน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้:
--การรวบรวม และจัดเตรียมเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของธุรกิจหรือคําสั่งเฉพาะ
--การให้คําอธิบายที่ชัดเจนว่าเหตุใดการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายจึงถูกกระทําโดยผิดพลาด
--การจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจได้รับการร้องขอจาก TikTok Shop

หมายเหตุสําคัญ: การส่งคําอุทธรณ์ไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จ การอุทธรณ์จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า TikTok Shop จะดําเนินการตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องโดยคํานึงถึงเนื้อหาหรือคําอธิบายเพิ่มเติมที่ผู้ขายให้ไว้