TikTok Shop เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ของผู้อื่น TikTok Shop ใช้นโยบายที่เข้มงวดต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และห้ามโฆษณาและ/หรือการขายสินค้าที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม รวมถึงเครื่องหมายการค้าบน TikTok Shop โดยเด็ดขาด

เครื่องหมายการค้าคืออะไร
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การสร้างสรรค์ทางความคิด เช่น สิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรมหรือศิลปกรรม การออกแบบ สัญลักษณ์ ชื่อ และรูปภาพ มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) หลายประเภทที่ผู้ขายและ/หรือครีเอเตอร์สามารถแสดง อัปโหลด สื่อสาร หรือใช้ใน TikTok Shop ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำ สัญลักษณ์ สโลแกน การออกแบบ รูปทรง หรือการผสมผสานสิ่งเหล่านี้ที่ระบุแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการและแยกจากสินค้าหรือบริการอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โปรดดูนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของ TikTok Shop (สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไทย, สหราชอาณาจักร, ข้ามประเทศ)

การละเมิดเครื่องหมายการค้าคืออะไร
การละเมิดเครื่องหมายการค้าอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสน การหลอกลวง หรือความผิดพลาดเกี่ยวกับแหล่งที่มา ต้นกำเนิด การสนับสนุน หรือความเกี่ยวข้องของสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

แพลตฟอร์มของเราห้ามมิให้มีเนื้อหาที่สื่อถึงการเชื่อมโยงกับแบรนด์ที่มีเครื่องหมายการค้าอื่นที่ไม่ใช่แบรนด์ที่กำลังโปรโมท เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าที่มาพร้อมกับคำต่างๆ เช่น "เลียนแบบ" "คล้ายกับ" "จำลอง" "ได้แรงบันดาลใจจาก" หรือคำศัพท์ที่คล้ายกัน

ผู้ขายที่พบว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าจะถูกดำเนินการบังคับใช้ที่กำหนดไว้ในนโยบายการประเมินประสิทธิภาพของผู้ขายของ TikTok Shop (สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไทย, สหราชอาณาจักร, ข้ามประเทศ) และข้อกำหนดการให้บริการสำหรับผู้ค้า (สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไทย, สหราชอาณาจักร, ข้ามประเทศ [สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร])

ฉันจะลดความเสี่ยงจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้อย่างไร
เคล็ดลับต่อไปนี้อาจช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดเครื่องหมายการค้า เคล็ดลับเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย และไม่ได้ให้รายละเอียดขั้นตอนที่คุณอาจต้องทำทั้งหมด TikTok ไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่คุณได้ ดังนั้นหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิ์หรือภาระผูกพันของคุณ อาจต้องขอคำแนะนำจากนักกฎหมายที่เป็นอิสระ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดและนโยบายแพลตฟอร์มของ TikTok

คุณอาจต้องพิจารณาดำเนินการต่อไปนี้

เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: พึงระวังและเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม  สิ่งสำคัญคือไม่สามารถอ้างว่าขาดความรู้เมื่อมีการละเมิดเครื่องหมายการค้า (หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ) ดังนั้น ก่อนที่จะใช้โลโก้ ชื่อแบรนด์ รูปทรง สโลแกน หรือวัสดุที่ได้รับการคุ้มครองอื่นๆ ในสินค้าหรือเนื้อหาของคุณ ให้ศึกษาว่าสิ่งเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือไม่ คุณสามารถดูฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ (เช่น ฐานข้อมูลองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)) และ/หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบและเคารพเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือสินค้าของคุณ
             
ได้รับอนุญาต: หากคุณต้องการใช้โลโก้ที่เป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อแบรนด์ หรือเนื้อหาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ให้พิจารณาขอคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุดในการขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความการอนุญาตจากแบรนด์ (สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไทย, สหราชอาณาจักร, ข้ามประเทศ)
           
ทำสิ่งที่เป็นต้นฉบับ: เน้นสร้างเนื้อหาและสินค้าที่เป็นต้นฉบับ หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อแบรนด์ รูปทรง หรือโลโก้เฉพาะลงในเนื้อหาหรือสินค้าของคุณ และใช้ตัวเลือกทั่วไปแทน เช่น แทนที่จะกล่าวถึงน้ำอัดลมยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ให้เรียกว่า "โซดา" หรือ "เครื่องดื่มอัดลม" วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกลักษณ์และแบรนด์ของคุณเองได้

หลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงที่ทำให้เข้าใจผิด: หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่อาจสร้างความสับสนหรือบอกเป็นนัยว่าคุณเป็นหุ้นส่วนหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของ TikTok Shop (สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไทย, สหราชอาณาจักร, ข้ามประเทศ)